ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ Κ2Ο 25% Β/Β & S 17% B/B